Beretning 2017

Året 2017 har budt på en hel del udfordringer. Det kan blandt andet nævnes at der har været service, reparationer og vedligeholdelser både på vandværker og lednings nettet, målerudskiftning hos forbrugerne derudover er der kommen en del nye tiltag og krav fra myndighederne i form af persondataforordning og nyt vandanalyse program. Ny Ler lov fra januar 2018, samt ny vandforsyningsplan for område nord.

Ved de 2 årlige servises der er foretaget har der ikke været noget at bemærke ud over tilsætning af aktolit til filtrene. Lænse pumpe med tilhørende rør er udskifter, da pumpen var slidt op og rørene var lukket af okker.

Trykreduktionen på Lundmosevej er udskiftet, da den var begyndt og blive meget svingende i reguleringen af trykket til Hinge. I perioden fra januar og til september blev samtlige måler udskiftet hos forbrugerne med elektronisk målere, dette har bevirket at alle målere nu af bliver aflæst af vandværket. Der blev kørt en prøve aflæsning målerne i oktober måned, dels for at lære at bruge READy Drive-by systemet og for at se om det var mulig at fange alle målere, det gik perfekt alle 334 målere var aflæst på ca. 3 timer. Målerne kan sidde i ca. 14 år, men der skal efter 6 år udtages et parti til kontrol. Det er planen at vi vil aflæse målerne hvert kvartal dels for at fange lækager hos forbrugerne og på ledningsnettet.

Persondataforordningen træder i kraft 25. maj i år. D.V.S. at alle oplysninger som vandværket ligger inde med, der vedrører forbrugerne skal vi passe på så ingen udvekommen kan få finger i. Det kan ske ved at andre for adgang til computere eller blive angrebet af virus og derved miste alle sine data. Alt data skal gemmes på en ekstern server i krypteret form.  Alt dette skal man dokumentere over for datatilsynet. For at det skal komme til at fungere korrekt har vi taget kontakt til et EDB firma for hjælp til at få tingene op at køre, vi har valgt et lokalt firma, som i øvrigt er en af vandværkets forbrugere.

Det nye prøve program blev vedtaget her kort før nytår af miljøstyrelsen med virkning fra 1. januar 2018. Prøverne skal tages som straks prøve ved folks tap hane uden at vandet løber først. Prøverne er opdelt i 4. A prøver og 1. B prøve pr. år og boringsprøver hvert 4. år pr. boring fordelt på hver boring hvert 2. år

Der er tilsluttet en ny forbruger i årets løb, og der er frakoblet 1, der er pr. 31/12 2017 tilsluttet 235 forbrugere plus Levring og Dalsgaard i alt ca. 370 der forsynes med vand fra Nørskovlund Vandværk.

Der har været afholdt et par bestyrelsesmøder i årets løb, derudover har bestyrelsen deltaget i nogle møder mm.  med kommunen, vandråd og vandværksforeningen. Man kan måske undre sig over at vi ikke holder flere bestyrelsesmøder end vi gør, grunden er at vi for det meste kommunikere på mail, da det mange gange er her og nu der skal træffes en beslutning.

Der er udpumpet 69.472 m3. mod 69.631 m3. i 2016 det er et lille fald på 159 m3. vandværket har tilladelse til at oppumpe 100.000 m3. årligt. Gennemsnitsforbruget for parcelhuse ligger på ca. 100 m3. pr. år medens det ligger en del højere for landbrug og erhverv, men forbruget varierer meget inden for de enkelte erhverv fra under 1 m3. til over 10.000 m3. pr. år.

Af de 69.472 m3. er der solgt 16.059 m3. til Levring vandværk og 1081 m3. til Dalsgaard vandværk, det vil sige at vi selv har brugt 54.739 m3.

Døgnforbruget svinger en del alt efter vejret, største døgnforbrug blev målt d. 26/5 til 318 m3. mindste forbrug blev målt d. 25/1 til 163 m3. gennemsnitsforbruget pr. døgn ligger på ca. 190 m3.

Der har ikke været ledningsbrud, vi har haft et lednings tap på ca. 0,9 % og det er inkl. Brandslukning. Der er udskiftet et par stophaner i årets løb, vi skal nok til at regne med at der vil komme nogle defekte stophaner i fremtiden, men de jo også 30 år gamle.  Der er brugt 36.714 kWh. mod 42.663 kWh. 2016 det et fald på 5.949 kWh trods uændret udpumpet vandmængde, det lavere strømforbrug hænger sammen med energioptimering med de nye pumpestyrringer.

Vandanalyserne har været meget fine hele året. Først på efteråret vi blev opfordret til af myndighederne at få rå vandet analyseret for chloridazon, den var ikke med i prøvepakken under pesticider, den er nu blevet obligatorisk, der blev taget prøver i oktober måned af begge boringer, resultatet viste at der heldigvis ikke var noget i vandet, prøverne viste <0,01 µg/l

På det økonomiske område er budgetteret stort set overholdt, men alt det vil kassereren komme ind på senere.

Takstbladsændringer kan vi ikke helt undgå der er lagt en automatisk regulering ind vedr. tilslutningsafgiften her er tale om indeks for ledningsarbejder der i år udgør 1,91 %, takststigning for forsynings og stikledninger. Bidrag til grundvandskortlægning er ændret fra 0,39 kr. til 0,19 kr. Ledningsført vand er ændret fra 5,86 kr. til 6,18 kr. Bestyrelsen lægger op til en uændret m3. pris på 3,00 kr. i 2018.

Kommunen er nu kommet til område nord i indsatsplanlægningen og det er vi en del af, vi var indkald til et orienteringsmøde her i februar, hvor indsatsplanerne blev gennemgået for alle vandværker i område nord, som det ser ud til for vores vandværk skal vi ikke ud og lave restriktioner med hensyn til dyrkning, gødning eller sprøjtning i vores indvindingsopland. Men vi skal regne med at vores BNBO skal udvides ud over de 25 m. det betyder at vi nok skal regne med en erstatning på ca. 46.000 kr. til deling mellem vores 2 nabo landmænd for indskrænkning af brugsretten omkring boringerne.

Ifølge vandforsyningsloven må vi ikke have overskud, et vandværk skal helst hvile i sig selv. Vi må ikke samle penge sammen bare fordi de er rare at have, der skal være nogle helt bestemte ting man sætter penge af til. I vores tilfælde ligger vi penge til side til eventuelle erstatninger for indskrænkning af landbrugs jord omkring boringerne og en eventuel nødforbindelse til Kjellerup samt bedre beskyttelse af EDB cybersikkerhed. Udover indsatsplanen er der også andre ting skal tages stilling til i 18/19 vores indvindings tilladelse udløber her i august den skal fornyes, med fornyelsen kan der blive stillet nye krav til udledning af skyllevand med hensyn til indhold af okker og jern. Der kommer også en ny vandforsyningsplan for hele område nord, vandværket er inviteret til informations møde her i maj. Den komme også til at give en del udfordringer, da man har planer om at dele vandværkerne op i A og B værker alt efter vandkemi, driftstilstand, kapacitet og vedligeholdelse. Der vil fra kommunes side blive lagt op til større samarbejde mellem vandværkerne i form af fælles drift og administration. Den nye Ler lov træder som sagt i kraft her pr. 1. januar 2018 det betyder for os at vi have vores digitale kort opdateret med GPS koordinater og herefter have et firma til at besvare, når der søges lednings oplysninger, det har vi ellers gjort selv siden indførelsen af LER.

Med de ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning og takke medlemmer og bestyrelse for godt samarbejde i årets løb.

Pbv. Jørgen Jensen.

,