Referat fra generalforsamling 2019

1. Velkomst og valg af dirigent
Velkomst v/ Formanden
Valg af Dirigent: Valgt blev Kaj Jensen

2. Valg af protokolføre
Valgt blev Erik Tind Kristensen

3. Valg af stemmetæller
Valgt blev. Ingen valgt

4. Formandens beretning
Blev enstemmigt godkendt

5. Kassereren gennemgik det reviderede årsregnskab for 2018
Blev enstemmigt godkendt

6. Fremlæggelse af budget og takstblad for 2019
Begge blev godkendt

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Alan Bjerregaard, Jørgen Jensen og Svend Siersbæk
Genvalg til alle tre.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er Carsten Jacobsen og Martin Hjorth
Begge blev genvalgt

8. Valg af revisor
På valg er: Lars Rask, Genvalgt

Valg af revisorsuppleant
På valg er Bent Lading. Genvalgt

9. Behandling af indkommende forslag
Der var ingen forslag

10. Eventuelt
Intet at bemærke

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen og herefter var vandværket vært ved et lettere traktement.

Mvh.

Nørskovlund Vandværk
Jørgen Jensen

 

 

,