Referat generalforsamling 2018

 1. Velkomst og valg af dirigent
  Velkomst v/ Formanden
  Valg af dirigent: Kaj Jensen
 2. Valg af protokolføre
  Valgt blev Erik Tind Kristensen
 3. Valg af stemmetæller
  Valgt blev Hardy Nielsen
 4. Formandens beretning
  Blev enstemmigt godkendt
 5. Kasseren gennemgik det reviderede årsregnskab for 2017
  Blev enstemmigt godkendt
 6. Fremlæggelse af budget og takstblad for 2018
  Begge blev godkendt
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er: Erik Tind Kristensen og Svend Erik Laursen.
  Begge blev genvalgt.
  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  På Valg er: Carsten Jacobsen og Martin Hjorth.
  Begge blev genvalgt.
 8. Valg af revisor
  På valg er: Henrik Jensen. Genvalg.
  Valg af revisor suppleant
  På valg er Bent Lading. Genvalg
 9. Behandling af indkommende forslag
  Der var ingen forslag.
 10. Eventuelt
  Intet at bemærke

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen og herefter var vandværket vært ved et lettere traktement.

Mvh.

Nørskovlund Vandværk
Jørgen Jensen

,